Många barn behöver få hjälp med boende och finna trygghet i en annan familj av olika skäl. Det kan bero på problem i hemmet, lider av omsorgsvikt, har psykisk ohälsa eller att de kommit hit som ensamkommande flyktingbarn.

En familj som öppnar sitt hem för andras barn i sitt hem kallas familjehem. Alla familjer är olika men det viktiga är att man har ett stort hjärta, tålamod, tid, utrymme och engagemang samt kan bjuda in någon i ett tryggt och varmt hem.
Hemma Igen - Familjehemservice erbjuder konsulentstödda familjehem i hela Sverige för barn och ungdomar i alla åldrar upp till 20 år.
Våra familjehem tar emot barn och ungdomar som placeras enligt Sol, LVU och ibland LSS.
Våra nogranna utredningar gör att vi har hög kännedom om familjehemmen i samband med placeringar, vid handledning och utbildning under pågående uppdrag. Inför placering får kommunen ta del av vår beskrivning/utredning av familjehemmet.
Våra familjehem står alltid beredda med öppna armar, värme och stort hjärta att öppna sitt hem för att emot barn och ungdomar som behöver hjälp, stöd och vägledning för att kunna växa och utvecklas till trygga och självständiga vuxna individer. Dock är det viktigaste för att ungdomen ska få rätt hjälp är matchningen inför en placering. Utifrån klientbeskrivning och socialhandläggarens önskemål föreslår vi det mest lämpade familjehem som vi tror är en bra matchning. Dock börjar vårt riktiga arbete först efter att placeringen är gjort.
 
I arbete med barn och ungdomar utgår vi från BBIC, vilket är självklart nödvändigt för ett kvalitativt arbete med barn och ungdomar. 

Vårt arbete utgår ifrån närhetsprincipen och vi jobbar aktivt med anknytning. I verksamheten har vi socionomer, samtalsterapeut, alkohol och drogtrapeut, ART instruktör, beteendevetare, KBT, folkhälsovetare med inriktning på ungdomars hälsa, medicine licentiat inom hedersrelaterad problematik och våld i nära relationer, kompetens inom missbruk och kriminalitet som livsstil samt trauma och sorgbearbetning.

Vi har erfarenhet av att hantera HBTQ, missbruk, kriminalitet, aggression, självskadebeteende, suicide, psykisk ohälsa, skyddsplaceringar etc. 
Vi använder oss av våra kvalitetsindikatorer systematisk för att garantera ett kvalitativt daglig arbete.


Våra konsulter och pedagoger är tillgängliga under dygnets alla timmar för att handleda och stötta våra familjehem i akuta situationer. 

Socialtjänsten är välkommen att höra av sig under dygnets alla timmar för att få bästa förslag på erfarna och kompetenta jour och familjehem utifrån barnets behov samt uppdragsgivarens önskemål.